A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior

Filename: MX/Router.php

Line Number: 239

Backtrace:

File: /var/www/clients/client316/web464/web/application/third_party/MX/Router.php
Line: 239
Function: strpos

File: /var/www/clients/client316/web464/web/application/third_party/MX/Router.php
Line: 72
Function: set_class

File: /var/www/clients/client316/web464/web/index.php
Line: 292
Function: require_once


Algemene voorwaarden | Inloggen

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn bindend

Voor zover tussen BestClean4U Clean en de opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden - bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden - van toepassing op alle schoonmaakwerkzaamheden en klein schilderwerk van BestClean4U.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a. Werkzaamheden: alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden en klein schilderwerk.
b. Partijen:
- Opdrachtgever: de natuurlijke persoon / rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht.
- Opdrachtnemer: BestClean4U verder te noemen BestClean4U
c. Object: de schoon te maken c.q. houden (on)roerende za(a)k(en).

Artikel 2 Offerte en terhandstelling algemene voorwaarden
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden worden geacht ter hand gesteld te zijn doordat deze aan de achterzijde van de offerte zijn gedrukt. Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever tevens kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met de offerte alsmede met onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging
Alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden vooraf in overleg bepaald en voorts door BestClean4U volgens het overeengekomen uurtarief alsmede de voor uitvoering noodzakelijke kosten gedeclareerd volgens de onder artikel 2 van deze voorwaarden gestelde offerte. Bij ontbreken van een door partijen getekende offerte wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de opdracht en de daaruit voortvloeiende kosten doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

Artikel 4 Onder aanneming
BestClean4U zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever in geval van de uitvoering van een duurzame schoonmaakovereenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor eenmalige of incidentele werkzaamheden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
De werkzaamheden zullen overeenkomstig offerte worden uitgevoerd. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en uitgevoerd kunnen worden, kan BestClean4U de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Meerkosten worden in overleg bepaald. Afwijkingen in de uitvoering van de werkzaamheden zijn echter uitsluitend toegestaan indien deze wijziging een vergelijkbare kwaliteit van het op te leveren werk oplevert zoals is overeengekomen en als bedoeld in de eerste volzin van dit artikel. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen - niet zijnde feestdagen - van maandag tot en met vrijdag.

Artikel 6 Nakoming overeenkomst
Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is of indien de opdrachtgever een ander kwaliteitsgebrek constateert, zal hij BestClean4U onverwijld schriftelijk in kennis stellen van het door hem geconstateerde . Deze schriftelijke in kennis stelling bevat tenminste: a. een precieze omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van het geconstateerde (gebrek) b. een redelijke termijn waarbinnen BestClean4U het geconstateerde dient te herstellen. Indien door BestClean4U het geconstateerde (gebrek) niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 Betaling
Betaling van de opeisbare vordering dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van genoemde betalingstermijn kan BestClean4U 15% incassokosten en de vigerende wettelijke (handels)rente claimen nadat de opdrachtgever eerst schriftelijk 2 x in gebreke is gesteld.

Artikel 8 Geschillen
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De rechtbank te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst en is gedrukt op de achterzijde van de door partijen getekende offerte.